SELECT * FROM games WHERE permalink='samurai-shodown-iii-samurai-spirits-zankurou-musouken-ngm-087' LIMIT 1

 SAMURAI SHODOWN III / SAMURAI SPIRITS - ZANKUROU MUSOUKEN (NGM-087)